Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów dostępnych na stronie https://sklep.kadrzynski.pl oraz zasady zwrotu, a także postępowania reklamacyjnego.

§1 Słownik pojęć

 1. FirmaWOJCIECH ROMAN KADRZYŃSKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Salon Rowerowy Wojciech Kadrzyński, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8521011364 , nr REGON 810672698, ul. ks. Piotra Skargi 20, 71-423 Szczecin
 2. Sklep Internetowy- serwis internetowy należący do sprzedawcy dostępny pod domeną https://sklep.kadrzynski.pl
 3. Klient- osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Konsument- Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Salon Rowerowy Wojciech Kadrzyński zniezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, która składa zamówienie w Sklepie Internetowym.
 5. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta- oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Regulamin- niniejszy regulamin.
 7. Towar- rzecz dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym.
 8. Rejestracja- jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 9. Czas realizacji zamówienia– liczba dni roboczych, w których zamówienie jest skompletowanie, powierzone przewoźnikowi oraz dostarczone za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta.
 10. Dni robocze– dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest WOJCIECH ROMAN KADRZYŃSKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Salon Rowerowy Wojciech Kadrzyński, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8521011364 , nr REGON 810672698, ul. ks. Piotra Skargi 20, 71-423 Szczecin E-mail: sklep@kadrzynski.pl
 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, przeglądania dostępnego asortymentu oraz zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest posiadanie:
 2. a) urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu,
 3. b) przeglądarki Internetowej w celu pobierania i wyświetlania strony internetowej,
 4. c) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Koszty wynikające z korzystania z Internetu przez Klienta obciążają go osobiście.
 6. Sprzedawca może porozumieć się z Klientem poprzez pocztę elektroniczną  sklep@kadrzynski.pl
 7. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą poprzez pocztę elektroniczną lub formularz kontaktowy dostępny na stronie.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, podejmowane są środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych przesyłanych przez Internet. Korespondencja podlega ochronie antywirusowej i jest kierowana wyłącznie do określonego Klienta.
 9. Przedmiotem sprzedaży są towary fabrycznie nowe, wolne od wad, prezentowane przez Sklep Internetowy w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 10. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 11. Sklep internetowy sklep.kadrzynski.pl prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną. Zamówienia mogą składać jedynie podmioty będące konsumentami w rozumieniu art. 22 zn.1. Kodeksu cywilnego. Sklep internetowy nie prowadzi sprzedaży zarejestrowanym aktywnie podmiotom gospodarczym. Sprzedawca może nie zawrzeć umowy sprzedaży z Klientem, jeżeli w trybie weryfikacji okaże się, że przedmiot działalności gospodarczej prowadzonej przez Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta jest sprzeczny z istotą sprzedaży detalicznej Sklepu internetowego sklep.kadrzynski.pl
 12. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 13. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
 14. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 15. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 16. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 17. Do sprzedaży stałej, promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 18. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:
 19. a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 20. b) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
 21. c) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
 22. d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
 23. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 24. f) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 25. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzone dane przez klienta które mogą utrudnić realizację zamówienia. Podanie fałszywych danych może być obarczone odpowiedzialnością karną.

§3 Rejestracja i logowanie

 1. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu, Klient może dokonać Rejestracji.
 2. Założenie i korzystanie z Konta Klienta na stronie Internetowej Sklepu Internetowego świadczone jest drogą elektroniczną
 3. Rejestracja jest jednorazowa, dobrowolna, nieodpłatna i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie Internetowym
 4. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego zakładki „Zarejestruj się” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Klient może zarejestrować Konto Klienta poprzez połączenie zarejestrowanego już konta na serwisie społecznościowym Facebook lub poprzez posiadane konto Facebook lub Google.
 6. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
 7. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 8. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
 9. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  sklep@kadrzynski.pl lub w formie pisemnej na adres pocztowy Salon Rowerowy Kadrzyński, ul. Duńska 21B, 71-795 Szczecin żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 10. Salon Rowerowy Wojciech Kadrzyńskimoże wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:
 11. a) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
 12. b) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
 13. c) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
 14. d) przesyłanie lub zamieszczenie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

11.Salon Rowerowy Wojciech Kadrzyński  może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.
 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

§4 Składanie zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia.
 2. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego, poprzez wypełnienie interaktywnego formularza.
 3. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
 5. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego skompletować zamówienie, wybrać obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zamawiam”. Naciśnięcie na przycisk „Zamawiam” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 6. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera rozmiar, jeśli towar jest oferowany w różnych rozmiarach. Po naciśnięciu na przycisk „Koszyk”, Klient wybiera obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.
 7. W formularzu zamówienia należy wskazać:
 8. a) imię i nazwisko oraz adres Klienta,
 9. b) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta,
 10. c) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta oraz do miejsca innego niż w formularzu rejestracyjnym.
 11. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej.
 12. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
 13. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamawiam”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „Usuń” widoczne na stronie Sklepu internetowego podczas procedury składania zamówienia.
 14. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia.
 15. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Zamawiam”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 16. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Salon Rowerowy Wojciech Kadrzyński .oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
 17. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez  Salon Rowerowy Wojciech Kadrzyński wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od  Salon Rowerowy Wojciech Kadrzyński  z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Salon Rowerowy Wojciech Kadrzyński . Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.
 18. Świadczenie przez  Salon Rowerowy Wojciech Kadrzyński usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez Salon Rowerowy Wojciech Kadrzyński . za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez  Salon Rowerowy Wojciech Kadrzyński  albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 19. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona od chwili zawarcia umowy sprzedaży, ale nie wcześniej niż od chwili zaksięgowania zapłaty za Towar (w przypadku przelewu) lub autoryzacji płatności przez systemy płatności.
 20. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze.
 21. Dowodem dokonania zakupu jest faktura, którą Klient otrzymuje drogą elektroniczną. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i wyraża zgodę na przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy, chyba że Klienta powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.

§5 Sposoby płatności

 1. Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności za zamówione Towary oraz koszty ich dostarczenie:
 2. a) płatność online za pośrednictwem Systemu Przelewy24 lub Płatności Shoper .

 Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemów oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronach https://www.przelewy24.pl/regulamin, https://bluemedia.pl/oferta/platnosci-online

 1. b) płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności
 2. c) płatność za pobraniem przy odbiorze gotówką lub kartą
 3. d) płatność PayPal
 4. e) Credit Agricole Raty
 5. Klient dokonujący zapłaty przelewem, za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 1 dnia roboczego od chwili zawarcia umowy sprzedaży. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty poprzez uzgodnienie ze Sprzedawcą.

§6 Dostawa

 1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Istnieje możliwość odbioru Towaru w siedzibie Sprzedawcy tj. Salon Rowerowy Kadrzyński, ul. Duńska 21B, 71-795 Szczecin lub Salon Rowerowy Kadrzyński ul. Piotra Skargi 20, 71-423 Szczecin. O miejscu odbioru zamówienia Sklep Internetowy poinformuje Konsumenta drogą mailową.
 3. Dostawa odbywa się w następujący sposób:
 4. a) Zamówienia są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Inpost.
  Cennik wysyłki znajduje w "Koszyku" po dodaniu wybranych produktów, jest on zależny od wagi i gabarytu przesyłki.
 5. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany firmy kurierskiej, która realizuje dostawę zamówienia do Klienta.
 6. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu) oraz w e-mailu potwierdzającym złożenia Zamówienia przez Klienta. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Klienta.
 7. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze.
 8. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego do miejsca wskazanego przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne na zasadach określonych poniżej.
 9. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Klienta. 
 10. Dostawy do państw europejskich są realizowane wyłącznie do Zamówień opłaconych przelewem lub za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności Przelewy24 lub Płatności Shoper.
 11. W przypadku ewentualnego przedłużenia się terminu dostawy Klient jest o tym niezwłocznie informowany.
 12. Czas oczekiwania na dostawę wynosi od 24 godzin do 21 dni. Na czas oczekiwania składa się skompletowanie zamówienia oraz przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku terenu Polski). W przypadku przedłużającego się czasu dostawy sprzedawca zobowiązuje się do kontaktu z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych opóźnieniach. Prognozowany czas wysyłki podawany jest bezpośrednio przy każdym produkcie.
 13. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego).
  W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy.

§7 Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik), jeżeli nie zaszła przesłanka określona w ust. 12 lit. b) poniżej.
 2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: Salon Rowerowy Kadrzyński, ul. Duńska 21B, 71-795 Szczecin lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kadrzynski.pl
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe dla skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, na podany adres: Salon Rowerowy Kadrzyński, ul. Duńska 21B, 71-795 Szczecin, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, pomijając koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawca, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument / Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 13. a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta / Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 14. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 15. c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 16. d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 17. e) w której przedmiotem świadczenia jest produkt przygotowywany na indywidualne zamówienie klienta.

§8 Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Salon Rowerowy Wojciech Kadrzyński jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Salon Rowerowy Wojciech Kadrzyński ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie i przesłana na adres: Salon Rowerowy Kadrzyński, ul. Duńska 21B, 71-795 Szczecin.
 3. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Zwroty/reklamacje” pod adresem https://sklep.kadrzynski.pl .Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać ani się nim kierować.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt  Salon Rowerowy Wojciech Kadrzyński dostarczyć wadliwy towar na adres: Salon Rowerowy Kadrzyński, ul. Duńska 21B, 71-795 Szczecin.
 5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku. Jeżeli Salon Rowerowy Kadrzyński, ul. Duńska 21B, 71-795 Szczecin.nie udzieli odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania – przyjmuje się, że uwzględnił reklamację.
 6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Salon Rowerowy Wojciech Kadrzyński .zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 7. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności:

  a) imię i nazwisko,
  b) adres do korespondencji,
  c) adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację,
  d) datę nabycia towaru,
  e) rodzaj reklamowanego towaru,
  f) dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
  g) żądanie Klienta,
  h) także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
  i) wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu towaru.

Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między Konsumentem a  Salon Rowerowy Wojciech Kadrzyński , korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 3. W rozwiązaniu indywidualnego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 4. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku: www.ihgd.pl. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
 6. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 7. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
 8. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr.
 9. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Salon Rowerowy Wojciech Kadrzyński wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.
 10. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a  Salon Rowerowy Wojciech Kadrzyński
 11. a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a  Salon Rowerowy Wojciech Kadrzyński przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
 12. b) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

§10 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez  Salon Rowerowy Wojciech Kadrzyński Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów  Salon Rowerowy Wojciech Kadrzyński , nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez  Salon Rowerowy Wojciech Kadrzyński  . Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 3. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 4. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, wpisując swój adres e-mail na stronie głównej sklepu w zakładce Newsletter umieszczonej w stopce strony, następnie zatwierdzając wypisanie z subskrybcji przyciskiem „Wypisz się”.

§11 Własność intelektualna

 1. Sklepowi przysługuje własność intelektualna przedmiotów związanych z działalnością Sklepu Internetowego. Własność intelektualna obejmuje prawa autorskie do: loga, projektu witryny internetowej, fotografii przedstawiających Towary, tekstów umieszczonych na witrynie internetowej, opisów produktów, a także pozostałych materiałów dostępnych i publikowanych na stronie.
 2. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sklepu jest zabronione.

§12 Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest  Salon Rowerowy Wojciech Kadrzyński z siedzibą w Szczecinie (adres: ul. Duńska 21B, 71-795 Szczecin)
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją Sklepie oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Klienta w sklepie on-line, marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.
 5. Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru. Nie będziemy przekazywać danych osobowych Klientów do państw trzecich.
 6. Każdy Klient ma prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawienia), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 7. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
 8. W oparciu o dane osobowe Klientów, nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 9. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 10. Salon Rowerowy Wojciech Kadrzyńskiwykorzystuje pliki typu cookies, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 11. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
 12. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 13. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep online” będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”.
 14. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności” na stronie https://sklep.kadrzynski.pl

§13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem: https://sklep.kadrzynski.plodnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.)
 3. Salon Rowerowy Wojciech Kadrzyńskihonoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” oraz w siedzibie Firmy. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.
 5. Salon Rowerowy Wojciech Kadrzyńskizastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego https://sklep.kadrzynski.pl

wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego https://sklep.kadrzynski.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

 1. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683).
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11.2022 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

§14 Regulamin udostępniania plików elektronicznych

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SERWISEM

 1. Sprzedaż Pliku może zostać skutecznie zrealizowane wyłącznie przy wykorzystaniu Urządzeń Elektronicznych spełniających wyszczególnione poniżej wymagania techniczne. 1.1. Dla produktów zapisanych w formatach ePUB, mobi i PDF:

1.1.1. komputer: minimalne wymagania - zainstalowany system operacyjny Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3, z procesorem Intel® Pentium® 500 MHz, 128 MB pamięci RAM i monitorem o minimalnej rozdzielczości 800 x 600 pikseli. Na komputerze musi być dodatkowo zainstalowane oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików typu ePub, mobi, PDF, np. Adobe Digital Editions, MobiPocket Reader, Calibre, Adobe Reader;

1.1.2. komputer klasy MAC procesor PowerPC®: zainstalowany system operacyjny Mac OS X v 10.4.10 lub wyższy z procesorem PowerPC® G4 lub G5 500 MHz, 128 MB pamięci operacyjnej RAM lub procesor Intel®; 1.1.3. czytnik książek elektronicznych;

1.1.4. tablet lub smartphone z zainstalowanym systemem iOS, Android, Windows 8 (lub wyższy) i aplikacją obsługującą pliki epub, mobi, pdf np.: Publio, BlueFire Reader, Aldiko;

 1. Przy Pliku oferowanym w Sklepie zamieszczona jest informacja zawierająca charakterystykę Pliku (ePUB, PDF, Mobi), objętość Pliku oraz jego format. Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien sprawdzić, czy Urządzenie Elektroniczne przeznaczone do pobrania danego Pliku spełnia wymagania sprzętowe określone w ust. 1 oraz posiada wystarczającą pamięć pozwalającą na utrwalenie Pliku na Urządzeniu Elektronicznym.

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE

 1. Sklep oferuje Sprzedaż Pliku dostępnego w sklepie. Oferta dotyczy pliku, dla którego podana jest w Sklepie informacja o dostępności oraz cenie.
 2. W celu nabywania Plików Elektronicznych w Sklepie Użytkownik zakłada Konto w Serwisie (rejestracja) lub podaje adres poczty elektronicznej w procesie zakupu. Rejestracji dokonuje się poprzez uzupełnienie w formularzu rejestracyjnym adresu poczty elektronicznej Użytkownika. Po wypełnieniu danych do rejestracji Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail kierowaną pod wskazany adres poczty elektronicznej. Z tą chwilą rejestracja jest dokonana. Dostęp do Konta następuje do uzupełnieniu loginu (adresu e-mail Użytkownika) oraz hasła. Hasło jest znane wyłącznie Użytkownikowi, który powinien chronić je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 3. Sprzedaż Pliku następuje po złożeniu przez Użytkownika zamówienia. Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, dane te są wymagane przez operatora płatności.
 4. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia. Zarejestrowany Użytkownik może zapoznać się z historią zakupów dokonywanych w Sklepie za pośrednictwem swojego Konta w Serwisie.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do Opłacenia Zamówienia, zgodnie z dokonanym przez niego wyborem, za pośrednictwem usługi świadczonej przez Operatora Płatności poprzez:

5.1. przelew elektroniczny;

5.2. obciążenie karty płatniczej Użytkownika

 1. Sprzedaż Pliku jest każdorazowo potwierdzana specyfikacją przesyłaną pod adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika
 2. Opłacenie Zamówienia przez Użytkownika powoduje automatyczne udostępnienie zamówionego Pliku, poprzez przesłanie Użytkownikowi, na podany przez niego adres email, wiadomości e-mail z odnośnikiem gdzie będzie możliwe pobranie Pliku. Od chwili udostępnienia Plik może zostać pobrany przez Użytkownika, przy czym pobranie tego Pliku wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej niniejszego Pliku.
 3. W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera) Plik może zostać udostępniony później niż od chwili Opłacenia Zamówienia.
 4. Użytkownik, który dokonuje zakupu Pliku udostępnianego w ramach Sprzedaży, może utrwalić i odtwarzać ten Plik przy wykorzystaniu dowolnie wybranego przez Użytkownika Urządzenia Elektronicznego, na które zostanie przesłany taki Plik – bez ograniczeń czasowych.
 5. Sprzedaż Pliku umożliwia korzystanie z Pliku wyłącznie na własny użytek osobisty Użytkownika. Sprzedaż Pliku nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworów, artystycznych wykonań ani innych wkładów zawartych w danym Pliku. Inne, niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Pliku wymaga zgody właściciela praw, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.

ODSTĄPIENIE OD ZAKUPÓW PLIKÓW DOKONANYCH W SKLEPIE I ZWROT PŁATNOŚCI

 1. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu Pliku. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie nie musi zawierać uzasadnienia.

2.Prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku.

 1. Konsument / Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy: - za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres: sklep@kadrzynski.pl;
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Administrator w terminie 14 dni zwraca Konsumentowi / Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności.

REKLAMACJE

 1. Każdy Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek Plików). Reklamacje powinny być składane wyłącznie: pocztą elektroniczną – na adres: sklep@kadrzynski.pl
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl